Privacy verklaring

Schoonheidsspecialiste & Pedicure Studio SilkSkin is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacybeleid Studio SilkSkin
Studio SilkSkin is een bedrijf voor het uitvoeren van schoonheidsverzorging- en pedicure diensten in Sint-Oedenrode
Daarbij gebruik ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens.
Deze gegevens worden dan ook door mij zorgvuldig verwerkt.
Dit betekend onder anderen dat ik:
• vermeld voor welke doeleinden ik uw persoonsgegevens verwerk;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door mij geleverde diensten;
• alleen met uw toestemming uw gegevens verwerk wanneer uw toestemming vereist is;
• uw gegevens niet doorverkoop aan derden;
• uw gegevens niet doorgeef aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van mijn diensten of wanneer ik hiertoe wettelijk verplicht ben;
• u de mogelijkheid geef om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Contactgegevens:
Wanneer u nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met mij opnemen via de volgende contactgegevens:

www.studiosilkskin.nl
Telefoon: 06-40506167
Email: info@studiosilkskin.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Studio SilkSkin verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Beroep
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@studiosilkskin.nl dan verwijder ik deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Studio SilkSkin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren en te factureren
– Om afspraken in te kunnen plannen in de agenda

Geautomatiseerde besluitvorming:
Studio SilkSkin neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Studio SilkSkin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Studio SilkSkin verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
Studio SilkSkin gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio SilkSkin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik over u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, stuur.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via info@studiosilkskin.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Studio SilkSkin wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Studio SilkSkin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@studiosilkskin.nl

Inwerkingtreding:
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 01 mei 2018.